• الزام استفاده از كارتن هاي پستي از تاريخ 94/02/15
  • امكانات جديد پياده سازي شده در پنل فروشگاهي سامانه بازار الكترونيك
  • فعال سازي ايميل بازار الكترونيك به آدرس ebazar@post.ir